Emprego

 

MODELOS BOLSAS DE EMPREGO

 • Modelo de aceptación de oferta (Ver PDF). Publicado o 3 de xaneiro de 2024.
 • Modelo de declaración responsable (Ver PDF). Publicado o 3 de xaneiro de 2024.

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL PARA PROVEER UN POSTO DE TRABALLO DE PEÓN DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE EXPTE 07/2024-SPLT.

 • Anuncio: Aprobación das bases que rexerán o procedemento de selección para a provisión temporal dun posto de traballo de peón do servizo de conservación do medio ambiente do Concello de Padrón, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso financiado co APROL Rural, expte. 07/2024-SPL, 2024/E001/000006 (Ver PDF). Publicado o 15 de maio de 2024.
 • Bases que rexerán o procedemento (Ver PDF). Publicado o 15 de maio de 2024.
 • Anexo I: Modelo de declaración responsable (Ver PDF). Publicado o 15 de maio de 2024.
 • Anuncio do resultado da valoración dos méritos que constan nos curriculums vitae dos aspirantes (fase de concurso) (Ver PDF). Publicado o 27 de maio de 2024.
 • Resolución de nomeamento e establecemento da lista de reserva (Ver PDF). Publicado o 29 de maio de 2024.

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL PERCEPTORA DE RISGA PARA PROVEER UN POSTO DE TRABALLO DE AUXILIAR DE TURISMO E BIBLIOTECA EXPTE 05/2024-SPLT.

 • Anuncio: Aprobación das bases que rexerán o procedemento de selección para a provisión temporal dun posto de traballo de auxiliar do servizo de turismo e biblioteca do Concello de Padrón, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso, expte. 05/2024-SPLT, 2024/E001/000004 (Ver PDF). Publicado o 14 de maio de 2024.
 • Bases que rexerán o procedemento (Ver PDF). Publicado o 14 de maio de 2024.
 • Anexo I: Modelo de declaración responsable (Ver PDF). Publicado o 14 de maio de 2024.
 • Anuncio do resultado da valoración dos méritos que constan nos curriculums vitae dos aspirantes (fase de concurso) (Ver PDF). Publicado o 28 de maio de 2024.
 • Anuncio: Nomeamento de persoal laboral temporal para proveer un posto de traballo de auxiliar do servizo de turismo e biblioteca financiado co programa RISGA 2024 (Ver PDF). Publicado o 29 de maio de 2024.

 

PROCEDEMENTOS DE SELECCIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA E PERSOAL LABORAL FIXO PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL E COBERTURA DAS PRAZAS INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DO 2022 DO CONCELLO DE PADRÓN.

 

 • Convocatoria de 3 prazas de albanel, 1 praza de alguacil porteiro/a, 1 praza de auxiliar de bibioteca, 5 prazas de axuliar administrativo e 1 praza de xardineira. (Ver PDF). Publicado o 8 de abril de 2024.
 • Convocatoria de 1 praza de animador/a cultural e 3 prazas de monitor/a deportivo/a. (Ver PDF). Publicado o 8 de abril de 2024. 
 • Convocatoria de 1 praza de arquitecto/a, 2 prazas de arquitecto/a técnico/a, 1 praza de asesor/a xurídico/a, 5 prazas de auxiliar de axuda no fogar, 1 praza de axente de emprego, 1 praza de conserxe de deportes, 1 praza de coordinador/a de voluntariado, 7 prazas de limpador/a de centros educativos, 1 praza de limpador/a de edificios municipais, 1 praza de técnico/a de información, 1 praza de técnico/a de turismo, 1 praza de técnico/a deportivo/a, 1 praza de técnico de intervención familiar, 1 praza de traballador/a social e 2 prazas de varredor/a. (Ver PDF). Publicado o 8 de abril de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura dunha (1) praza de persoal laboral fixo de animador/a cultural para a estabilización do emprego temporal incluída na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 16/2022-SPL-EST, 2023/E001/000006. (Ver PDFPublicado o 14 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura de cinco (5) prazas de persoal laboral fixo de auxiliares do servizo de axuda no fogar para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 22/2022-SPL-EST, 2022/E001/000015. (Ver PDF). Publicado o 14 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura de tres (3) prazas de persoal laboral fixo de monitor/a deportivo/a para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 28/2022-SPL-EST, 2023/E001/000019. (Ver PDF). Publicado o 14 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura de tres (3) prazas de persoal laboral fixo de albanel de obras para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 14/2022-SPL-EST, 2023/E001/000004.
  (Ver PDF). Publicado o 12 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura dunha (1) praza de persoal funcionario de carreira de alguacil-porteira/o para a estabilización do emprego temporal incluída na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 15/2022-SPF-EST, 2023/E001/000005. (Ver PDF). Publicado o 12 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura dunha (1) praza de persoal laboral fixo de arquitecta/o para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 17/2022-SPL-EST, 2023/E001/000007. (Ver PDF). Publicado o 12 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura de dúas (2) prazas de persoal laboral fixo de arquitecta/o técnica/o para a estabilización do empre  go temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 18/2022-SPL-EST, 2023/E001/000008. (Ver PDF). Publicado o 12 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura dunha (1) praza de persoal laboral fixo de asesor/a xurídico/a para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 19/2022-SPL-EST, 2023/E001/000009. (Ver PDF). Publicado o 12 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura dunha (1) praza de persoal laboral fixo de auxiliar de biblioteca para a estabilización do emprego temporal incluída na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 20/2022-SPL-EST, 2023/E001/000010. (Ver PDF). Publicado o 12 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura de cinco (5) prazas de persoal laboral fixo de auxiliar-administrativa/o para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 21/2022-SPL-EST, 2023/E001/000011.  (Ver PDF). Publicado o 12 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura dunha (1) praza de persoal laboral fixo de axente de emprego e desenvolvemento local para a estabilización do emprego temporal incluída na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 23/2022-SPL-EST, 2023/E001/000012. (Ver PDF)Publicado o 12 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura dunha (1) praza de persoal laboral fixo de conserxe de deportes para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 24/2022-SPL-EST, 2023/E001/000013. (Ver PDF). Publicado o 12 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura dunha (1) praza de persoal laboral fixo de coordinador/a de voluntariado para a estabilización do emprego temporal incluída na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 25/2022-SPL-EST, 2023/E001/000014. (Ver PDF)Publicado o 12 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura de sete (7) prazas de persoal laboral fixo de limpador/a de centros educativos para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 26/2022-SPL-EST, 2023/E001/000016. (Ver PDF))Publicado o 12 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura dunha (1) praza de persoal laboral fixo de limpador/a de edificios municipais para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 27/2022-SPL-EST, 2023/E001/000018. (Ver PDF). Publicado o 12 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura dunha (1) praza de persoal laboral fixo de técnica/o de información para a estabilización do emprego temporal incluída na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 29/2022-SPL-EST, 2023/E001/000020. (Ver PDF). Publicado o 12 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura dunha (1) praza de persoal laboral fixo de técnica/o de turismo para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 30/2022-SPL-EST, 2023/E001/000021. (Ver PDF). Publicado o 12 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura dunha (1) praza de persoal laboral fixo de técnica/o deportiva/o para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 31/2022-SPL-EST, 2023/E001/000022. (Ver PDF). Publicado o 12 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura dunha (1) praza de persoal laboral fixo de técnica/o de intervención familiar para a estabilización do emprego temporal incluída na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 32/2022-SPL-EST, 2023/E001/000023. (Ver PDF). Publicado o 12 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura dunha (1) praza de persoal laboral fixo de traballador/a social do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 33/2022-SPL-EST, 2023/E001/000024. (Ver PDF). Publicado o 12 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura de dúas (2) prazas de persoal laboral fixo de varredor/a para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 34/2022-SPL-EST, 2023/E001/000025. (Ver PDF). Publicado o 12 de febreiro de 2024.
 • Bases reguladoras do procedemento de selección, mediante o sistema de concurso, para a cobertura dunha (1) praza de persoal laboral fixo de xardiñeira/o para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do Concello de Padrón ao abeiro da disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, expte. 35/2022-SPL-EST, 2023/E001/000026. (Ver PDF). Publicado o 12 de febreiro de 2024.

 

CONVOCATORIA E DESENVOLVEMENTO DE PROCESOS SELECTIVOS DE POLICÍAS LOCAIS AO AMPARO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ASINADO O 26 DE XUÑO DO 2020 COA VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA DA XUNTA DE GALICIA

 • Anuncio de nomeamento de persoal funcionario en prácticas (Ver PDF). Publicado o 2 de febreiro de 2024.

 

BOLSA DE EMPREGO DE ADMINISTRATIVOS/AS CREADA A PARTIR DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAL 03/2023-SPF

 • Modelo de aceptación de oferta (Ver PDF). Publicado o 20 de decembro de 2023.
 • Modelo de declaración responsable (Ver PDF). Publicado o 20 de decembro de 2023.
 • Actualización da bolsa de emprego de administrativo/a creada a partir do procedemento de selección de persoal 03/2023-SPF (Ver PDF). Publicado o 5 de febreiro de 2024.

 

ACTUALIZACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CREADA A PARTIR DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAL 05/2021-SPFI.

 • Bolsa de emprego de auxiliar administrativo (Ver PDF). Publicado o 24 de outubro de 2023.

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DO ALUMNADO TRABALLADOR/A E PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E ADMINISTRATIVO DE APOIO PARA O PROGRAMA DE EMPREGO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO COMARCA DO SAR 2023

 • Bases da convocatoria (Ver PDF). Publicado o 17 de outubro de 202
 • Puntuacións das entrevistas ás persoas candidatas a mestre de albanelería (Ver PDF). Publicado o 30 de outubro de 2023.
 • Puntuacións das entrevistas ás persoas candidatas a mestre de xardinería (Ver PDF). Publicado o 30 de outubro de 2023. 
 • Puntuacións das entrevistas ás persoas candidatas a director/a (Ver PDF). Publicado o 31 de outubro de 2023.
 • Puntuacións das entrevistas ás persoas candidatas a administrativo/a (Ver PDF). Publicado o 2 de novembro de 2023.
 • Puntuacións provisionais das persoas candidatas a director/a (Ver PDF). Publicado o 3 de novembro de 2023.
 • Puntuacións provisionais das persoas candidatas a administrativo/a (Ver PDF). Publicado o 3 de novembro de 2023.
 • Resultados provisionais totais do proceso de selección de docente na especialidade de Operacións auxliares de acabados ríxidos e urbanización (Ver PDF). Publicado o 6 de novembro de 2023.
 • Resultados provisionais totais do proceso de selección de docente na especialidade de Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría (Ver PDF). Publicado o 6 de novembro de 2023.
 • Puntuación entrevista arquitecto/a técnico/a (Ver PDF). Publicado o 6 de novembro de 2023.
 • Resultados provisionais das persoas candidatas a arquitecto/a técnico/a (Ver PDF). Publicado o 8 de novembro de 2023.
 • Puntuación entrevista formadores-titores/as de empresa (Ver PDF). Publicado o 8 de novembro de 2023.
 • Resultados provisionais totais das persoas candidatas a formadores-titores/as de empresa (Ver PDF). Publicado o 9 de novembro de 2023.
 • Puntuacións das entrevistas do alumnado traballador do obradoiro de emprego Comarca do Sar 2023 (Ver PDF). Publicado o 10 de novembro de 2023
 • Resultados definitivos totais das persoas candidatas á praza de mestre de Operacións auxiliares e acabados ríxidos e urbanización (Ver PDF). Publicado o 10 de novembro de 2023.
 • Resultados definitivos totais das persoas candiatas á praza de directores/as técnicos/as (Ver PDF). Publicado o 10 de novembro de 2023.
 • Resultados definitivos totais das persoas candidatas á praza de arquitecto/a técnico/a (Ver PDF). Publicado o 10 de novembro de 2023.
 • Puntuación provisional do alumnado traballador do obradoiro de emprego Comarca do Sar 2023 (Ver PDF). Publicado o 10 de novembro de 2023
 • Resultados definitivos totais das persoas candidatas a empregado/a administrativo/a (Ver PDF). Publicado o 14 de novembro de 2023
 • Resultados definitivos totais das persoas candidatas a formadores/as-titores/as (Ver PDF). Publicado o 14 de novembro de 2023
 • Resultados definitivos totais das persoas candidatas a alumnado (Ver PDF). Publicado o 16 de novembro de 2023.
 • Resultados definitivos das persoas candidatas a mestre/a de xardinería (Ver PDF). Publicado o 16 de novembro de 2023.
 • Nomeamento de mestre da especialidade de xardinaría (Ver PDF). Publicado o 23 de novembro de 2023.
 • Nomeamento de persoal e alumnado traballador (Ver PDF). Publicado o 23 de novembro de 2023.
 • Puntuación das entrevistas na segunda selección para o posto de arquitecto/a técnico/a (Ver PDF). Publicado o 23 de novembro de 2023.
 • Resultados provisionais totais da segunda selección para o posto de arquitecto/a técnico/a (Ver PDF). Publicado o 23 de novembro de 2023.
 • Resultados totais definitivos da segunda selección para o posto de arquitecto/a técnico/a (Ver PDF). Publicado o 24 de novembro de 2023.

 

OBRADOIRO DE EMPREGO TERRAS DE IRIA 2023

 • Bases para a selección de persoal docente e alumnado do obradoiro de emprego Xuventude Terras de Iria 2023 (Rois, Padrón e Dodro) (Ver PDF). Publicado o 14 de setembro de 2023
 • Nomeamento do tribunal (Ver PDF). Publicado o 18 de setembro de 2023
 • Convocatoria de entrevistas alumnado (Ver PDF). Publicado o 18 de setembro de 2023
 • Convocatoria de entrevistas titores/as (Ver PDF). Publicado o 19 de setembro de 2023 
 • Convocatoria de entrevistas persoal administrativo (Ver PDF). Publicado o 19 de setembro de 2023  
 • Convocatoria de entrevistas director/a (Ver PDF). Publicado o 21 de setembro de 2023
 • Convocatoria de entrevistas mestre/a (Ver PDF). Publicado o 21 de setembro de 2023  
 • Puntuacións entrevista titor/a (Ver PDF). Publicado o 22 de setembro de 2023  
 • Puntuacións entrevista mestre/a (Ver PDF). Publicado o 22 de setembro de 2023  
 • Puntuacións entrevista administrativo/a (Ver PDF). Publicado o 22 de setembro de 2023  
 • Convocatoria de entrevistas alumnado (Ver PDF). Publicado o 22 de setembro de 2023
 • Puntuacións entrevistas alumnado (Ver PDF). Publicado o 25 de setembro de 2023  
 • Puntuacións entrevistas persoal director (Ver PDF). Publicado o 25 de setembro de 2023  
 • Puntuación total provisional titor/a (Ver PDF). Publicado o 25 de setembro de 2023  
 • Puntuación total provisional persoal administrativo (Ver PDF). Publicado o 25 de setembro de 2023  
 • Puntuación total provisional mestre/a na especialidade de creación de páxinas web (Ver PDF). Publicado o 25 de setembro de 2023  
 • Puntuación total provisional alumnado (Ver PDF). Publicado o 25 de setembro de 2023  
 • Puntuación total provisional persoal director (Ver PDF). Publicado o 25 de setembro de 2023  
 • Puntuación total definitiva alumnado (Ver PDF). Publicado o 28 de setembro de 2023
 • Puntuación total definitiva persoal director (Ver PDF)Publicado o 28 de setembro de 2023
 • Puntuación total definitiva persoal administrativo (Ver PDF). Publicado o 28 de setembro de 2023
 • Puntuación total definitiva titor/a (Ver PDF). Publicado o 28 de setembro de 2023
 • Puntuación total definitiva mestre/a na especialidade de creación de páxinas web (Ver PDF). Publicado o 28 de setembro de 2023
 • Contratación do alumnado-traballador e do persoal docente e administrativo (Ver PDF). Publicado o 29 de setembro de 2023.

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA UN POSTO DE TRABALLO DE PEÓN/A FORESTAL AO AMPARO DO PROGRAMA APROL RURAL 2023

 • Bases e convocatoria do procedemento de selección dun posto de traballo de peón/a do servizo de conservación do medio ambiente, financiado co APROL Rural 2023 (Ver PDF). Publicado o 11 de maio de 2023.
 • Modelo de declaración responsable (Ver PDF). Publicado o 11 de maio de 2023.
 • Anuncio de proposta de nomeamento (Ver PDF). Publicado o 16 de maio de 2023

 

CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN, MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN, DE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL, ESCALA ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA AMINISTRATIVA GRUPO C SUBGRUPO 1, INCLUÍDA NA OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO DO CONCELLO DE PADRÓN DO 2020.

 • Anuncio de convocatoria no BOE (Ver PDF). Publicado o 18 de abril do 2023.
 • Anuncio de convocatoria no BOP e bases (Ver PDF). Publicado o 18 de abril do 2023.
 • Anuncio de modificación de bases (Ver PDF). Publicado o 18 de abril do 2023.
 • Modelo de instancia (Ver PDF). Publicado o 18 de abril do 2023.
 • Modelo de declaración responsable (Ver PDF). Publicado o 18 de abril do 2023.
 • Documento de autoliquidación de taxas (Ver PDF). Publicado o 18 de abril do 2023.
 • Anuncio de nomeamento de persoal funcionario de carreira no BOP (Ver PDF). Publicado o 3 de agosto de 2023

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DE DOUS (2) POSTOS DE TRABALLO DE PEÓN DO GRUPO DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS DA ZONA DO SAR E CALDAS, EN RÉXIME DE DEREITO LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, EXPEDIENTE 08-2021-SPLT.

 • Actualización bolsa de emprego de peóns do Grupo de Emerxencias Supramunicipais (GES) da zona do Sar e Caldas (Ver PDF). Publicado o 17 de marzo de 2023
 • Anuncio da bolsa de emprego de peóns do Grupo de Emerxencias Supramunicipais (GES) da zona do Sar e Caldas (Ver PDF). Publicado o 2 de marzo de 2023
 • Anuncio de correción de erros na bolsa de emprego de peóns do Grupo de Emerxencias Supramunicipais (GES) da zona do Sar e Caldas (Ver PDF). Publicado o 2 de marzo de 2023.

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DO ALUMNADO TRABALLADOR/A E PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E ADMINISTRATIVO DE APOIO PARA O PROGRAMA DE EMPREGO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO COMARCA DO SAR 2022

 • Bases para a convocatoria (Ver PDF)
 • Resultados provisionais da entrevista para a praza de arquitecto/a técnico (Ver PDF)
 • Resultados provisionais da entrevista para a praza de auxiliar administrativo/a (Ver PDF)
 • Resultados provisionais da entrevista para a praza de coordinadores/as e técnicos/as de formación (Ver PDF)
 • Resultados provisionais da entrevista para a praza de mestre/a de albanelería (Ver PDF)
 • Resultados provisionais da entrevista para a praza de mestre/a de atención sociosanitaria (rama sanitaria) (Ver PDF)
 • Resultados provisionais da entrevista para a praza de mestre/a de atención sociosanitaria (rama social) (Ver PDF)
 • Resultados provisionais da entrevista para a praza de titor/a (Ver PDF) 
 • Resultados provisionais totais para a praza de arquitecto/a técnico (Ver PDF).
 • Resultados provisionais totais para a praza de administrativo/a (Ver PDF). 
 • Resultados provisionais totais para a praza de director/a (PDF). 
 • Resultados provisionais totais para a praza de docente da especialidade de albanelería (Ver PDF). 
 • Resultados provisionais totais para a praza de docente da rama sanitaria (Ver PDF). 
 • Resultados provisionais totais para a praza de docente da rama social (Ver PDF). 
 • Resultados provisionais totais para a praza de titor/a (Ver PDF).  
 • Resultados provisionais totais para alumnado (Ver PDF).
 • Resultados definitivos totais para a praza de arquitecto/a técnico (Ver PDF).
 • Resultados definitivos totais para a praza de administrativo/a (Ver PDF).
 • Resultados definitivos totais para a praza de diretor/a (Ver PDF). 
 • Resultados definitivos totais para a praza de docente da especialidade de albanelería (Ver PDF). 
 • Resultados definitivos totais para a praza de titor/a (Ver PDF).  
 • Resultados definitivos para a praza de docente de atención sociosanitaria (rama sanitaria). (PDF)
 • Resultados definitivos para a praza de docente de atención sociosanitaria (rama social). (PDF)
 • Resultados definitivos do alumnado traballador. (PDF)
 • Resultados definitivos para a praza de titor/a (Ver PDF).
 • Resultados provisionais totais do 2º proceso de selección para as prazas de docentes de atención sociosanitaria (rama social e rama sanitaria) (Ver PDF). Publicado o 9 de maio de 2023.
 • Resultados finais totais do 2º proceso de selección para a praza de docente de atención sociosanitaria na rama social (Ver PDF). Publicado o 16 de maio.
 • Resultados finais totais do 2º proceso de selección para a praza de docente de atención sociosanitaria na rama sanitaria (Ver PDF). Publicado o 16 de maio.

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN, MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN, DE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL, ESCALA ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA TÉCNICA, GRUPO A, SUBGRUPO A1, INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE PADRÓN DO 2022.

 • Anuncio de convocatoria no BOE (Ver PDF)
 • Anuncio de convocatoria e bases (Ver PDF)
 • Modelo de instancia (Ver PDF)
 • Declaración responsable (Ver PDF)
 • Listado provisional de persoas admitidas no BOP (Ver PDF)
 • Listado definitivo de adimitidos/as, nomeamento tribunal e data 1º examen (Ver PDF)
 • Plantilla de respostas correctas do primeiro exercicio e convocatoria do segundo exercicio (Ver PDF)
 • Acta do tribunal coa correción do segundo exercicio e convocatoria do terceiro (Ver PDF)
 • Avaliación e reclamaciones do primeiro exercicio (Ver PDF)
 • Avaliación do terceiro exercicio (Ver PDF)
 • Anuncio de nomeamento (Ver PDFPublicado o 30 de decembro de 2022

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA UN POSTO DE TRABALLO DE PEÓN/A FORESTAL AO AMPARO DO PROGRAMA APROL RURAL 2022.

 • Bases para a selección dun posto de traballo dun peón/a forestal (Ver PDF)
 • Declaración responsable (Ver PDF)
 • Anuncio de nomeamento (Ver PDF)

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DO ALUMNADO TRABALLADOR/A, PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E ADMINISTRATIVO DE APOIO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO DA COMARCA DO SAR 2021.

 • Resultados definitivos do proceso de selección praza de titor/a Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)
 • Resultados definitivos do proceso de selección praza de administrativo/a Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)
 • Resultados definitivos do proceso de selección praza de director/a Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)
 • Resultados definitivos do proceso de selección praza de mestre/a especialidade "Operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanización" Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)
 • Resultados definitivos proceso de selección praza de mestre/a especialidade "Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes" Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)
 • Resultados definitivos proceso de selección praza de arquitecto/a técnico/a Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)
 • Resultados provisionais totais entrevista proceso de selección praza de titor/a Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)
 • Resultados provisionais entrevista proceso de selección praza de titor/a Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)
 • Resultados provisionais totais entrevista proceso de selección praza de director/a Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)
 • Resultados provisionais entrevista proceso de selección praza de director/a Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)
 • Resultados provisionais totais proceso de selección praza de administrativo/a Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)
 • Resultados provisionais entrevista proceso de selección praza de administrativo/a Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)
 • Resultados provisionais totais proceso de selección praza de arquitecto/a técnico/a Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)
 • Resultados provisionais entrevista proceso de selección praza de arquitecto/a técnico/a Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)
 • Resultados provisionais totais proceso de selección praza de mestre/a especialidade "Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes" Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)
 • Resultados provisionais entrevista proceso de selección praza de mestre/a especialidade "Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes" Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)
 • Resultados provisionais do proceso de selección da praza de mestre/a especialidade "Operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanización" (Ver PDF)
 • Resultados provisionais da entrevista do proceso de selección da praza de mestre/a especialidade "Operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanización" (Ver PDF)
 • Resultados definitivos de alumnos/as seleccionados para formar parte do Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)
 • Puntuacións totais provisionais do alumnado traballador para o programa de emprego do Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)
 • Resultados das entrevistas realizadas aos posibles alumnos/as do Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)
 • Bases para a selección do alumnado traballador/a, persoal directivo, docente e administrativo de apoio para o programa de emprego do Obradoiro Dual de emprego Comarca do Sar 2021 (Ver PDF)

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO DE XEFES DE EQUIPO DO GRUPO DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL DA ZONA DO SAR E CALDAS, EN RÉXIME DE DEREITO LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN

 • Anuncio de extinción da bolsa de emprego para a provisión de postos de traballo de xefes de equipo do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas. (Ver PDF). Publicado o 2 de marzo. 
 • Aprobación da bolsa de emprego para a provisión temporal de postos de traballo de xefes de equipo do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • Aprobación da lista provisoria de persoas admitidas, admitidos, excluídas e excluídos no procedemento convocado para a creación dunha bolsa de emprego para a provisión temporal de postos de traballo de xefes de equipo do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • Aprobación da lista definitiva de persoas admitidas, admitidos, excluídas e excluídos no procedemento convocado para a creación dunha bolsa de emprego para a provisión temporal de postos de traballo de xefes de equipo do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • CORRECCIÓN DE ERROS: Aprobación da lista definitiva de persoas admitidas, admitidos, excluídas e excluídos no procedemento convocado para a creación dunha bolsa de emprego para a provisión temporal de postos de traballo de xefes de equipo do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • Anuncio do resultado da valoración dos méritos alegados polas persoas aspirantes (fase de concurso) no proceso selectivo convocado para a creación dunha bolsa de emprego para a provisión temporal de postos de traballo de xefes de equipo do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • Publicación das respostas correctas do primeiro exercicio da fase de oposición para a creación dunha bolsa de emprego para a provisión temporal de postos de traballo de xefes de equipo do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • Publicación do exame (Ver PDF)
 • Anuncio dos resultados do primeiro exercicio da fase de oposición realizado polos aspirantes admitidos no proceso selectivo para a provisión temporal de postos de traballo de xefes de equipo do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • CORRECCIÓN DE ERROS nos resultados do primeiro exercicio da fase de oposición realizado polos aspirantes admitidos no proceso selectivo para a provisión temporal de postos de traballo de xefes de equipo do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • Anuncio dos resultados do segundo exercicio da fase de oposición realizado polos aspirantes admitidos no proceso selectivo para a provisión temporal de postos de traballo de xefes de equipo do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • Anuncio continuación dos resultados do segundo exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a provisión temporal de postos de traballo de xefes de equipo do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • Anuncio dos resultados do terceiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a provisión temporal de postos de traballo de xefes de equipo do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • CORRECCIÓN DE ERROS: anuncio do resultado da valoración dos méritos alegados polos aspirantes (fase de concurso) no proceso selectivo para a provisión temporal de postos de traballo de xefes de equipo do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • Anuncio das puntuacións finais obtidas polas persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para a creación dunha bolsa de emprego para a provisión temporal de postos de traballo de xefes de equipo do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DE DOUS (2) POSTOS DE TRABALLO DE PEÓN DO GRUPO DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL DA ZONA DO SAR E CALDAS, EN RÉXIME DE DEREITO LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, EXPTE. 08-2021-SPLT

 • Anuncio nomeamento de persoal laboral para proveer un posto de traballo de peón do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, expte. 8/2021-SPLT (Ver PDF)
 • Aprobación da lista provisional de admitidas e admitidos e excluídos no procedemento convocado para a provisión temporal de dous (2) postos de traballo de peóns do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • Aprobación da lista definitiva de admitidas e admitidos e excluídas e excluídos no procedemento convocado para a provisión temporal de dous (2) postos de traballo de peóns do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • Resultado da valoración dos méritos alegados polas persoas aspirantes (fase de concurso) no proceso selectivo para a provisión temporal de dous (2) postos de traballo de peóns do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • Publicación das respostas correctas do primeiro exercicio da fase de oposición para a provisión temporal de dous (2) postos de traballo de peón do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • Publicación do exame (Ver PDF)
 • Anuncio dos resultados do primeiro exercicio da fase de oposición realizado polos aspirantes admitidos no proceso selectivo para a provisión temporal de dous (2) postos de traballo de peóns do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • CORRECCIÓN DE ERROS nos resultados do primeiro exercicio da fase de oposición realizado polos aspirantes admitidos no proceso selectivo para a provisión temporal de dous (2) postos de traballo de peóns do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • Anuncio dos resultados do segundo exercicio da fase de oposición realizado polos aspirantes admitidos no proceso selectivo para a provisión temporal de dous (2) postos de traballo de peóns do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • Anuncio continuación dos resultados do segundo exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a provisión temporal de dous (2) postos de traballo de peóns do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • Anuncio dos resultados obtidos no terceiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a provisión temporal de dous (2) postos de traballo de peóns do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • CORRECCIÓN DE ERROS: anuncio do resultado da valoración dos méritos alegados polos aspirantes (fase de concurso) no proceso selectivo para a provisión temporal de dous (2) postos de traballo de peóns do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)
 • Anuncio das puntuacións finais obtidas polas persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para a creación dunha bolsa de emprego para a provisión temporal de dous (2) postos de traballo de peóns Grupo de Emerxencias Supramunicipal da zona do Sar e Caldas, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF)

 

PROGRAMA DE EMPREGO “XUVENTUDE EN ACCIÓN 2021" (DODRO-PADRON-ROIS) PARA PERSOAS MOZAS INCLUÍDAS NO FICHEIRO DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL PROMOVIDO POLO CONCELLO DE ROIS E CONVENIADO COS CONCELLOS DE DODRO E PADRÓN

 • Bases para la selección del alumnado trabajador y personal directivo, docente y administrativo de apoyo para el programa de empleo "Xuventude en acción 2021" (Dodro, Padrón, Rois) para personas jóvenes incluídas en el fichero del sistema nacional de Garantía Juvenil promovido por el Concello de Rois y conveniado con los Concellos de Dodro y Padrón (Ver PDF)
 • Valoración de las entrevistas del personal para el taller de empleo "Xuventude en acción 2021" (Ver PDF)
 • Persoal administrativo/a de emprego de garantía xuvenil. Puntuación definitiva total (Ver PDF)
 • Alumnos/as de emprego de garantía xuvenil. Puntuación final (Ver PDF)
 • Persoal titor/a de emprego de garantía xuvenil. Puntuación definitiva total (Ver PDF)
 • Director/a Obradoiro de emprego de garantía xuvenil. Puntuación total (Ver PDF)

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DUN POSTO DE TRABALLO DE PEÓN DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE DO CONCELLO DE PADRÓN, EN RÉXIME DE DEREITO LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO, EXPTE. 10/2021-SPLT, FINANCIADO CO APROL RURAL 2021

 • Anuncio: Aprobación das bases que rexerán o procedemento de selección, expte 10/2021-SPLT, para a provisión dun posto de traballo de peón/peoa do servizo de conservación do Medio Ambiente e convocatoria do mesmo, financiado co APROL Rural 2021 (Ver PDF)
 • Anuncio de nomeamento de selección para a provisión temporal dun posto de traballo de peón do servizo de conservación do medio ambiente do Concello de Padrón, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso financiado co Aprol Rural (Ver PDF)
 • Anuncio de nomeamento de persoal laboral temporal para proveer un posto de traballo de peón do servizo de conservación do medio ambiente financiado co programa Aprol Rural 2021 (Ver PDF)

 

CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN, MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO PARA PROVEER TRANSITORIAMENTE UN POSTO DE TRABALLO DE AUXILIAR-ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA DO CONCELLO DE PADRÓN

 • Anuncio da resolución do recurso de alzada e aprobación da bolsa de emprego prevista na base 14 das que rexeron o procedemento de selección de persoal funcionario interino para proveer transitoriamente un posto de traballo de auxiliar-administrativo (Ver anuncio no BOP)
 • Anuncio de nomeamento de persoal funcionario interino para o posto de traballo de auxiliar-administrativo de secretaría do Concello de Padrón (Ver PDF
 • Anuncio notas totales proposta e lista de agarda do proceso selectivo convocado para a selección de persoal funcionario interino para proveer transitoriamente un posto de traballo de auxiliar-administrativo de secretaría do Concello de Padrón, mediante o sistema de oposición, expte. 05/2021 (Ver PDF)
 • Acta do Tribunal Cualificador do proceso selectivo. Corrección e cualificación do primeiro exercicio (Ver PDF)
 • Acta do Tribunal Cualificador do proceso selectivo. Apertura dos sobres coas identificacións das persoas aspirantes (Ver PDF
 • Publicación da plantilla de respostas correctas do proceso selectivo (Ver PDF)
 • Aprobación da lista definitiva de admitidas e admitidos e excluídas e excluídos no procedemento de selección de persoal funcionario interino para proveer transitoriamente un posto de traballo de auxiliar-administrativo de secretaría do Concello de Padrón, mediante o sistema de oposición, expte. 05/2021- SPFI (Ver PDF)
 • Lista provisional de admitidas e admitidos e excluídas e excluídos no procedemento de selección (Ver PDF)
 • Anuncio no DOG (Ver PDF)
 • Corrección de erros (Ver PDF)
 • Anuncio da convocatoria (Ver PDF)
 • Formulario taxas (Ver PDF)
 • Anexo I (Ver PDF)
 • Anexo II (Ver PDF)

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DUN POSTO DE TRABALLO DE OFICIAL DE 2ª E DE 4 POSTOS DE TRABALLO DE PEÓNS DE OBRA

 • Anuncio: Bases que rexerán o procedemento de selección para a provisión temporal dun posto de traballo de oficial e de catro postos de traballo de peóns de obras do Concello de Padrón (Ver PDF)
 • Bases aprobadas (Ver PDF)
 • Formulario de taxas (Ver PDF)
 • Anexo I-a (Ver PDF)
 • Anexo I-b (Ver PDF)
 • Anexo II (Ver PDF)
 • Anexo III (Ver PDF)

 

OBRADOIRO DE EMPREGO 'XUVENTUDE EN ACCIÓN 2020'

 • O Concello de Rois promove, conveniado cos de Padrón e Dodro, o obradoiro de emprego 'Xuventude en Acción 2020', dirixido á xuventude de menos de 30 anos que se atope en situación de desemprego. O obradoiro está cofinanciado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e a Unión Europea, a través do Fondo Social Europeo, Programa Operativo de Emprego Xuvenil.  

 • Nesta edición, o alumnado-traballador formarase, durante 1 ano, na confección e publicación de páxinas web. Os interesados deberán estar inscritos no sistema de garantía xuvenil e no Servizo de Emprego Público cos códigos 340, 320 e 370. O prazo remata o 21 de setembro. No arquivo adxunto pódense consultar as bases para a selección do alumnado traballador e do persoal directivo, docente e administrativo de apio do obradoiro de emprego 'Xuventude en Acción 2019'.

 • veciñanza desempregada de entre 18 e 30 anos que teña o graduado na ESO ou en competencias clave nivel 2, censadas en Rois, Padrón e Dodro poderá participar neste obradoiro que ten como finalidade a formación e inclusión laboral da xuventude, á vez que se desenvolven tarefas en beneficio dos espacios e instalacións públicas. Neste caso, a parte práctica da formación consistirá na ampliación da  páxina web Coñece Terras de Iria

 • O alumnado interesado en participar e que reúna todos os requisitos deberá anotarse no programa de Garantía Xuvenil e tamén no Servizo de Emprego Público nos códigos 340, 320 e 370 antes do 21 de setembro.

 • Neste obradoiro formaranse a 10 alumnos e alumnas traballadoras. O persoal docente do mesmo será 1 director, 1 mestre da especialidade confección e publicación de páxinas web, 1 administrativo, que se contratarán segundo as bases que se poden consultar no arquivo adxunto.

 

SUBVENCIÓNS

 • Relación de subvencións concedidas ao Concello de Padrón - Ano 2019 (Ver PDF). Publicada o 5 de novembro de 2019

 

OBRADOIRO DE EMPREGO "XUVENTUDE EN ACCIÓN 2019"

 • Participantes na segunda convocatoria da oferta de mestre de deseño de páxinas web a xornada completa: 1ª fase - Entrevista. (Ver PDFPublicada o 7 de outubro de 2019
 • Baremo provisional de participantes na segunda convocatoria da oferta de mestre de deseño de páxinas web a xornada completa (Ver PDF). Publicado o 7 de outubro de 2019
 • Acta extraordinaria da sesión do grupo mixto encargado do proceso selectivo do obradoiro de emprego "Xuventude en Acción 2019" (Ver PDF). Publicada o 1 de outubro de 2019
 • Puntuacións definitivas dos seleccionados para realizar o obradoiro de emprego "Xuventude en Acción 2019", promovido polo Concello de Rois e conveniado cos concellos de Padrón e Dodro (Ver PDF). Publicadas o 26 de setembro de 2019
 • Obradoiro de emprego "Xuventude en acción 2019". Puntuacións definitivas dos/as participantes na oferta de titor a media xornada, na oferta de mestre de deseño de páxinas web a xornada completa, na oferta de auxiliar administrativo a media xornada e na oferta de director de obradoiro a xornada completa (Ver PDF). Publicado o 26 de setembro de 2019
 • Selección de participantes na oferta de director de obradoiro a xornada completa; participantes na oferta de titor a media xornada; participantes na oferta de mestre de diseño de páxinas web a xornada completa; selección de participantes na oferta de auxiliar administrativo a media xornada (Ver PDF). Publicado o 23 de setembro de 2019
 • Alumnos non admitidos para realizar o obradoiro de emprego "Xuventude en Acción 2019" promovido polo Concello de Rois e conveniado cos concellos de Padrón e Dodro (Ver PDF). Publicado o 13 de setembro de 2019
 • Bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal directivo, docente e administrativo de apoio do obradoiro de emprego "Xuventude en Acción 2019" (Ver PDF)

 

CONTRATACIÓN DE PEÓNS DO SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA

 • Anuncio de nomeamento de dous peóns do servizo de limpeza viaria (Expte. 06/2019-SPLT) (Ver PDFPublicado o 11 de xuño de 2019
 • Anuncio de proposta de nomeamento de dous candidatos do procedemento de selección para a provisión temporal de dous postos de traballo de peóns do servizo de limpeza viaria do Concello de Padrón, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso (Expte. 06/2019-SPLT) (Ver PDF) Publicado o 7 de xuño de 2019
 • Anuncio de aprobación das bases que rexerán o procedemento de selección (Expte. 06/2019-SPLT) para a provisión temporal de dous postos de traballo de peón do servizo de limpeza viaria do Concello de Padrón e convocatoria do mesmo (Ver PDF)

NOMEAMENTO DUN PEÓN FORESTAL

 • Anuncio de nomeamento dun peón forestal financiado co programa Aprol Rural 2019 (Ver PDF)

 

OBRADOIRO DE EMPREGO "TERRAS DE IRIA V"

 • Listados definitivos correspondentes ao proceso de selección de persoal para o Obradoiro Dual de Emprego "Terras de Iria V" (Ver PDF). Publicados o 26 de outubro de 2018
 • Puntuación provisional correspondente ao proceso de selección dunha praza de mestre de actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería para o Obradoiro Dual de Emprego "Terras de Iria V" (Ver PDF). Publicada o 23 de outubro de 2018
 • Resultado provisional da selección do alumnado-traballador do Obradoiro Dual de Emprego "Terras de Iria V" (Ver PDF). Publicada o 22 de outubro de 2018
 • Baremación provisional, coa puntuación da entrevista, correspondente aos procesos de selección de persoal para o Obradoiro Dual de Emprego "Terras de Iria V" (Ver PDF). Publicada o 18 de outubro de 2018
 • Baremación provisional correspondente aos procesos de selección de persoal para o Obradoiro Dual de Emprego "Terras de Iria V" (Ver PDF). Publicada o 17 de outubro de 2018
 • Corrección das bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal do Obradoiro Dual de Emprego "Terras de Iria V" (Ver PDF). Publicada o 3 de outubro de 2018
 • Bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal do Obradoiro Dual de Emprego "Terras de Iria V" (Ver PDF). Publicado o 1 de outubro de 2018

OBRADOIRO DE EMPREGO "XUVENTUDE EN ACCIÓN 2018"

 • Candidatos seleccionados para participar como alumnos no Obradoiro de Emprego Xuventude en Acción 2018 dos concellos de Padrón, Dodro e Rois / Puntuacións finais de participantes na oferta de 1 director a media xornada / Puntuación definitiva de participantes na oferta de 1 mestre da especialidade promoción turística local e información ao visitante (HOTI 0108) a xornada completa / Puntuacións finais de participantes na oferta de 1 administrativo a xornada completa / Selección provisional de participantes na oferta de 1 titor a media xornada (Ver PDF). Publicado o 28 de setembro de 2018
 • Puntuacións provisionais de participantes: ofertas de 1 administrativo/a a xornada completa, 1 titor/a a media xornada, 1 mestre/a da especialidade de Promoción Turística Local e Información ao Visitante (HOTI 0108) a xornada completa e 1 director/a a media xornada (Ver PDF). Publicadas o 21 de setembro de 2018
 • Candidatos seleccionados para participar como alumnos no Obradoiro de emprego "Xuventude en Acción 2018" dos Concellos de Padrón, Rois e Dodro (Ver PDF). Publicado o 21 de setembro de 2018
 • Acordo asinado polo Grupo Mixto do Obradoiro de Emprego "Xuventude en Acción 2018" dos Concellos de Padrón, Rois e Dodro (Ver PDF). Publicado o 17 de setembro de 2018
 • Selección de participantes na oferta de 1 director/a a media xornada (Ver PDF). Publicada o 17 de setembro de 2018
 • Selección de participantes na oferta de 1 titor/a a media xornada (Ver PDF). Publicada o 17 de setembro de 2018
 • Selección de participantes na oferta de 1 administrativo/a a xornada completa (Ver PDF). Publicada o 17 de setembro de 2018
 • Selección de participantes na oferta de 1 mestre/a na especialidade Promoción Turística Local e Información ao Visitante (HOTI 0108) a xornada completa (Ver PDF). Publicada o 17 de setembro de 2018
 • Bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal do Obradoiro de Emprego "Xuventude en Acción 2018" dos concellos de Rois, Padrón e Dodro (Ver PDF). Publicadas o 12 de setembro de 2018

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE DOUS POSTOS DE TRABALLO DE PEÓN FINANCIADOS CO APROL RURAL 2018

 • Anuncio: Nomeamento de dous peóns do servizo de conservación do medio ambiente. Aprol Rural 2018 (Ver PDF). Publicado o 17 de xullo de 2018
 • Anuncio: Puntuacións finais outorgadas no concurso de méritos, proposta de nomeamento e bolsa de emprego no procedemento de selección convocado polo Concello de Padrón para proveer temporalmente dous postos de traballo de peóns do servizo de conservación do medio ambiente (Ver PDF). Publicado o 10 de xullo de 2018
 • Anuncio: Aprobación das bases que rexerán o procedemento de selección, Expte. 05/2018-SPLT, para a provisión de dous postos de traballo de peóns do servizo de conservación do medio ambiente do Concello de Padrón e convocatoria do mesmo (Ver PDF). Publicado o 27 de xuño de 2018

 

OBRADOIRO DE EMPREGO "TERRAS DE IRIA IV"

 • Reunión do grupo de traballo nomeado para resolver a selección do alumnado traballador/a e persoal do Obradoiro de Emprego "Terras de Iria IV" dos Concellos de Padrón, Rois e Dodro (Ver PDF) Publicado o 31 de xaneiro de 2018
 • Baremo provisional de selección de participantes na oferta de 1 mestre de atención sociosanitaria (rama sanitaria) a persoas a domicilio a media xornada. Obradoiro de Emprego "Terras de Iria IV" (Ver PDF) Publicado o 29 de xaneiro de 2018
 • Reunión extraordinaria do grupo de traballo nomeado para resolver a selección do alumnado traballador/a e persoal do Obradoiro de Emprego "Terras de Iria IV" dos Concellos de Padrón, Rois e Dodro (Ver PDF) Publicado o 26 de xaneiro de 2018
 • Puntuacións finais do persoal do obradoiro e do alumnado "Terras de Iria IV" (Ver PDF) Publicado o 22 de setembro de 2017
 • Puntuacións provisionais do alumnado do Obradoiro de Emprego "Terras de Iria IV" (Ver PDF) Publicado o 18 de setembro de 2017
 • Puntuacións provisionais do persoal docente do Obradoiro de Emprego "Terras de Iria IV" (Ver PDF) Publicado o 18 de setembro de 2017
 • Baremo provisional de selección de participantes dos docentes do Obradoiro de Emprego "Terras de Iria IV" (Ver PDF) Publicado o 8 de setembro de 2017
 • Listado das puntuacións provisionais do Obradoiro de Emprego "Terras de Iria IV" (Ver PDF) Publicado o 6 de setembro de 2017

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE 2 OFICIAIS DE 2ª DE OBRAS FINANCIADOS CO APROL RURAL

 • Nomeamento de persoal temporal laboral e listaxe de reserva do programa Aprol Rural 2017 (Ver PDFPublicado o 14 de decembro de 2017
 • Relación de persoas seleccionadas e a súa valoración no procedemento de selección para a provisión temporal de 2 postos de traballo de oficial de 2ª de obras en réxime de dereito laboral temporal mediante o sistema de concurso. Expediente 23/2017-SPLT (Ver PDFPublicado o 13 de decembro de 2017
 • Anuncio de aprobación das bases que rexerán o procedemento de selección e convocatoria do mesmo (Ver PDF) Publicado o 5 de decembro de 2017

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE TÉCNICO DE XESTIÓN DE SECRETARÍA

 • Anuncio do tribunal encargado da cualificación no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de técnico de xestión de secretaría mediante o sistema de concurso-oposición, Expediente 12/2017-SPFI (Ver PDF) Publicado o 22 de agosto de 2018
 • Convocatoria do terceiro exercicio no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de técnico de xestión de secretaría mediante o sistema de concurso-oposición, Expediente 12/2017-SPFI (Ver PDF) Publicado o 17 de agosto de 2018
 • Acta do tribunal encargado da cualificación no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de técnico de xestión de secretaría mediante o sistema de concurso-oposición, Expediente 12/2017-SPFI (Ver PDF) Publicado o 17 de agosto de 2018
 • Convocatoria do segundo exercicio no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de técnico de xestión de secretaría mediante o sistema de concurso-oposición, Expediente 12/2017-SPFI (Ver PDF). Publicado o 7 de agosto de 2018
 • Anuncio: Respostas correctas do primeiro exame para a formación dunha bolsa de emprego de técnico de xestión de secretaría (Ver PDF). Publicado o 16 de xullo de 2018
 • Anuncio: Acta do tribuntal encargado da cualificación no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de técnico de xestión de secretaría mediante o sistema de concurso-oposición, Expte. 12/2017-SPLT (Ver PDF). Publicado o 16 de xullo de 2018
 • Anuncio: Avaliación dos méritos no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de técnico de xestión de secretaría mediante o sistema de concurso-oposición, Expte. 12/2017-SPLT (Ver PDF). Publicado o 12 de xullo de 2018 
 • Anuncio: Aprobación da lista definitiva de persoas admitidas e excluídas no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de técnico de xestión de secretaría mediante o sistema de concurso-oposición, Expte. 12/2017-SPLT (Ver PDF). Publicado o 27 de xuño de 2018
 • Anuncio: Lista provisoria de persoas admitidas e excluídas (Ver PDF) Publicado o 17 de xaneiro de 2018
 • Anuncio de convocatoria do procedemento no BOE (Ver PDF)
 • Anuncio de convocatoria do procedemento no DOG (Ver PDF)
 • Anuncio de convocatoria do procedemento no BOP (Ver PDF)

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAL DE LIMPEZA DOS CENTROS ESCOLARES

 • Constitución de bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencias municipais do Concello de Padrón mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF). Publicado o 3 de agosto de 2018
 • Anuncio: Orden de prelación definitiva e proposta de formación de bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencias municipais do Concello de Padrón, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF). Publicado o 3 de agosto de 2018
 • Anuncio: Resolución das reclamacións presentadas por Dna. María Josefa Batalla Saborido, Dna. Olga Carou Alcalde e Dna. María Luisa Dopazo García pola non asistencia á proba de carácter práctico do proceso selectivo convocado para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencias municipais, Expte. 14-2017-SPLT, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF) Publicado o 9 de xullo de 2018
 • Anuncio: Orden de prelación e proposta de formación da bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencias municipais do Concello de Padrón, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF). Publicado o 26 de xuño de 2018
 • Anuncio: Resolución da reclamación presentada por dona Sandra López Vecino á puntuación outorgada na fase de concurso nas probas do proceso selectivo convocado para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencias municipais, Expte. 14/2017-SPLT, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF) Publicado o 25 de xuño de 2018
 • Anuncio: Resolución da reclamación presentada por dona Paula Nistal Losada á puntuación outorgada na fase de concurso das probas do proceso selectivo convocado para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencias municipais, Expte. 14/2017-SPLT, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF) Publicado o 22 de xuño de 2018
 • Anuncio: Puntuación outorgada na fase de concurso nas probas do proceso selectivo convocado para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencis municipais, Expte. 14/2017-SPLT, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF). Publicado o 20 de xuño de 2018
 • Anuncio: Relación de persoas aspirantes admitidas e excluídas definitivamente no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencias municipais, Expte. 14/2017-SPLT (Ver PDF). Publicado o 7 de xuño de 2018
 • Anuncio: Relación de persoas aspirantes admitidas e excluídas provisionalmente no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencias municipais (Ver PDF). Publicado o 17 de xaneiro de 2018
 • Bases que rexerán o procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencias municipais do Concello de Padrón mediante o sistema de concurso-oposición. Expediente: 14-2017-SPLT. (Ver PDF)
 • Anexo I - Modelo de instancia para participar no procedemento (Ver PDF)

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES

 • Bases que rexerán o procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de peón de servizos múltiples do Concello de Padrón mediante o sistema de concurso-oposición. Expediente: 13-2017-SPLT. (Ver PDF)
 • Anexo I - Modelo de instancia para participar no procedemento (Ver PDF)

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE AUXILIARES PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

 • Anuncio: Aprobación da bolsa de emprego de auxiliares do servizo de axuda no fogar, Expte. 12/2017-SPLT (Ver PDF). Publicado o 24 de xullo de 2018
 • Anuncio: Resultado sorteo orden prelación e proposta formación bolsa de emprego con carácter temporal de auxiliares para o servizo de axuda no fogar do Concello de Padrón, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF). Publicado o 20 de xuño de 2018
 • Acordo do Tribunal Cualificador encargado de valorar os méritos e supervisar o proceso convocado polo Concello de Padrón para a formación dunha bolsa de emprego con carácter temporal de auxiliares para o servizo de axuda no fogar do Concello de Padrón, adoptado na súa reunión do 23 de maio de 2018. (Ver PDF) Publicado o 4 de xuño de 2018
 • Anuncio coa puntuación outorgada na fase de concurso nas probas do proceso selectivo convocado para a formación dunha bolsa de emprego con carácter temporal de auxiliares para o servizo de axuda no fogar do Concello de Padrón, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF). Publicado o 11 de maio de 2018
 • Anuncio coa relación de persoas aspirantes admitidas e excluídas definitivamente no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de auxiliares para o servizo de axuda no fogar. Expendiente 12-2017-SPLT (Ver PDF). Publicado o 27 de abril de 2018 
 • Anuncio coa relación de persoas aspirantes admitidas e excluídas provisionalmente no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de auxiliares para o servizo de axuda no fogar. Expediente 12-2017-SPLT (Ver PDF). Publicada o 21 de novembro de 2017
 • Bases que rexerán o procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de auxiliares para o servizo de axuda no fogar do Concello de Padrón mediante o sistema de concurso-oposición. Expediente: 12-2017-SPLT. (Ver PDF)
 • Anexo I - Modelo de instancia para participar no procedemento (Ver PDF)

 

PadronCaminoEDestino

Contacto

Pode contactar co Concello de Padrón a través dos seguintes medios:

 • Enderezo: Rúa Longa, 27 - 15900 Padrón
 • Teléfono: (+34) 981 810 451
 • Correo electrónico: correo@padron.gal

Outros sitios web de interese

 
 
App Padrn removebg preview
 
Descarga a App de Turismo de Padrón.
Top

Aviso legal - Política de privacidade - Política de cookies - Máis información sobre as cookies

Ligazón temporal á antiga páxina web

Este sitio web utiliza cookies para que vostede poida ter a mellor experiencia de usuario/a. Se segue a navegar está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e da nosa Política de Cookies. Detalles…